Our Blog

Our Blog

Eindtoetsen groep 8 afgelast ivm Coronavirus | Wel mogelijk bij De Leerweg

Tags: , , , , , Onderwijs
featured image

Belangrijk bericht voor de ouders van groep 8 leerlingen

Op 18 maart 2020 heeft onze minister Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, in een brief aan de Tweede kamer der Staten-Generaal laten weten dat dit jaar geen eindtoets zal worden afgenomen bij de leerlingen in groep acht.

Deze maatregel is genomen in verband met het feit dat de prioriteit op dit moment ligt bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand.

In deze brief wordt het volgende vermeld

“Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school. Ik vraag basisscholen nu om hun leerlingen in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs op een andere manier zo goed mogelijk voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar het voortgezet onderwijs.”
Bron 1: Brief (PDF)
Bron 2: Rijksoverheid.nl

Uitdaging

Op dit moment staan scholen voor de uitdaging om de leerlingen uit groep acht zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende fase in hun leven; het voortgezet onderwijs. 

Dat is geen gemakkelijke opgave gezien de uitzonderlijke situatie waarin wij als samenleving verkeren.

In de brief is tevens opgenomen

“ Op de middelbare school zal vervolgens in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten”.

Helaas heeft de leerling op dit moment dus niet meer de kans om zich nog te bewijzen bij een eindtoets.“
Bron 1: Brief (PDF)
Bron 2: Rijksoverheid.nl

Optimale ontwikkeling

Wij van ‘De Leerweg’ realiseren ons terdege dat de komende maanden nog van essentieel belang zijn voor een optimale ontwikkeling. Hierdoor kan de leerling op het huidige advies niveau blijven en zakt de leerstof niet weg. 

Liever zien wij nog dat de leerling zich verder zal ontwikkelen naar een hoger niveau. Wij maken ons als organisatie hard voor bij de leerling passende begeleiding.

Bovendien is momenteel vooral van belang dat u, als ouder, de mogelijkheid kunt pakken om rapportages uit onderzoek in handen te krijgen. Wij bieden u deze kans.

Afname intelligentieonderzoek

Normaal gesproken kan het schooladvies bijgesteld worden op basis van afwijkende resultaten ten aanzien van de Cito-eindtoets. Nu besloten is deze toets dit jaar niet af te nemen, zullen de meeste scholen het schooladvies niet meer bijstellen. Zeker voor leerlingen die een ander schooladvies gekregen hebben, dan zij gehoopt/gedacht hadden, is dit een gemiste kans. De afname van een intelligentietest zoals de NIO/WISC zou dan een meerwaarde kunnen bieden. Indien u denkt dat uw kind een betere score kan laten zien dan wat het voorlopige advies van de basisschool toont, zetten wij een test in als de NIO of WISC.

Aanpassen voorlopig advies

Indien de testresultaten hier aanleiding toe geven kunt u als ouder een gesprek aanvragen met de school van uw kind. U zou dan kunnen vragen om het voorlopige advies te laten aanpassen. In onze visie kunt u veel profijt ondervinden van het inzetten van een test die aanvullende informatie biedt ten aanzien van het schooladvies vanuit de basisschool betreffende het vervolgonderwijs.

Meer informatie

Graag informeren wij u in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden over het inzetten van een test zoals de NIO of de WISC en zullen wij een passend advies geven voor uw kind. U kunt contact opnemen met ons onderwijs adviesteam via Shayenny Durga telefoonnummer 0618735367.

About De Leerweg

De Leerweg is de schakel tussen het kind, de ouders/verzorgers, de school én onze onderwijsspecialisten.

Related Posts

  • Ohoh