Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek

Gedurende de schoolperiode kunnen leerlingen tegen diverse dingen aanlopen. Voor scholen is het belangrijk om hierop in te spelen. Op deze pagina vindt u informatie over diagnostische onderzoeken die De Leerweg bij u op school af kan nemen.

Wat bieden we aan?

Om zowel de mogelijkheden als de belemmeringen van een leerling in kaart te brengen, kan het goed zijn om een diagnostisch onderzoek te laten afnemen. U kunt bij ons terecht voor een dyslexieonderzoek, een dyscalculieonderzoek, een intelligentieonderzoek, een didactisch onderzoek en een sociaal emotioneel onderzoek. Deze onderzoeken zijn erg waardevol en dragen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Door kwaliteiten en valkuilen op te sporen, kan aan de onderwijsbehoefte van de leerling worden voldaan. Door de juiste begeleiden en adviezen kan er onderwijs op maat gegeven worden.

Wij stellen onze onderzoeken dan ook af op de wensen en behoeften van de scholen. Niet alleen fijn voor de scholen zelf, maar ook zeker voor hun leerlingen.

Intelligentieonderzoek

Dit onderzoek, ook wel een capaciteitenonderzoek genoemd, kan afgenomen worden om de capaciteiten van een leerling in kaart te brengen. Er zijn verschillende intelligentieonderzoeken:

1. WISC-V

Dit onderzoek test de vaardigheden van een leerling op diverse gebieden. Met taken en vragen wordt het geheugen, plannings- en organisatievermogen, taakaanpak, concentratie, verbale vaardigheden, motivatie en doorzettingsvermogen in kaart gebracht. Het onderzoek is geschikt voor leerlingen van zes tot en met zestien jaar en wordt bij ons afgenomen via een iPad. Neem voor meer informatie een kijkje op onze pagina over het WISC-V onderzoek.

2. NIO

NIO is de afkorting van Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Het is een test die afgenomen wordt om het juiste niveau voor het voortgezet onderwijs te bepalen. Met verschillende onderdelen wordt bij de NIO het inzicht met betrekking tot taal, rekenen en ruimtelijk inzicht onderzocht. Wij nemen de test zowel digitaal als schriftelijk af bij leerlingen uit groep 7 of groep 8. Neem voor meer informatie een kijkje op onze pagina over het NIO Onderzoek.

Dyslexieonderzoek

Bij leerlingen met dyslexie gaat het spellen en /of lezen moeizamer dan hun leeftijdsgenoten. Dit heeft te maken met de fonologie, oftewel de klanken in de taal. Kinderen met dyslexie hebben moeite met het opslaan en het onthouden van de juiste klanken waardoor spellen en lezen van woorden moeilijker is.
Als er vermoedens van dyslexie zijn, kan dit door middel van diagnostiek achterhaald worden. Bij een dyslexieonderzoek wordt uiteraard het lees- en spellingsniveau onderzocht. Daarnaast wordt er ook gekeken naar intelligentie en andere factoren die kenmerkend kunnen zijn voor dyslexie.

Dyscalculieonderzoek

Kinderen met dyscalculie hebben veel moeite met rekenen. Ze vinden het moeilijk om diverse rekenstrategieën toe te passen en dit te automatiseren. Ze hebben moeite met de positie, volgorde en bewerking van getallen.

Dyscalculie kan vastgesteld worden door middel van een dyscalculieonderzoek. Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar de intelligentie, capaciteiten, aandacht, het geheugen en het rekenniveau van het kind.

Sociaal emotioneel onderzoek 

Sommige leerlingen lijken moeite te hebben met sociale vaardigheden of met hun emotieregulatie. Een sociaal emotioneel onderzoek kan dan uitkomst bieden. Dit onderzoek kan worden afgenomen om in kaart te brengen hoe een leerling ontwikkeld is op sociaal en emotioneel gebied.

Door middel van gesprekken en/of vragenlijsten, zal er gekeken worden naar het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de leerling. Een sociaal emotioneel onderzoek kan de school handvatten geven om op een adequate manier om te gaan met specifieke behoeften van leerlingen.

Didactisch onderzoek

Hierbij wordt gekeken of een leerling mogelijk een voorsprong of achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenoten. Verschillende leergebieden en de werkaanpak van de leerling wordt onderzocht om zo een compleet beeld te krijgen van het leerniveau.

Het onderzoek kan een positieve bijdrage leveren aan scholen. Door het leerniveau van een leerling in kaart te brengen, kan onderwijs op maat worden gegeven. Op deze manier krijgt het kind de juiste begeleiding en is er ruimte voor ontwikkeling.

Diagnostisch onderzoek bij De Leerweg

Bij De Leerweg kunt u terecht voor meerdere diagnostische onderzoeken. Wanneer de scholen contact opnemen en het intakeformulier door de ouders en leerkracht is ingevuld, wordt er een intakegesprek gepland om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Het onderzoek wordt afgenomen door een academisch geschoolde orthopedagoog of een psycholoog gespecialiseerd in diagnostiek. De afname van het onderzoek duurt, afhankelijk van de hulpvraag, één à twee dagdelen. Hierna wordt het verslag van het onderzoek en de daarbij horende adviezen gedeeld met de ouders en de leerkracht van de leerling.

Aanmelden voor diagnostisch onderzoek

Scholen kunnen leerlingen op verschillende manieren aanmelden voor een onderzoek. Dit kan door het contactformulier in te vullen of te mailen naar shayenny@deopstapgroep.com.